KGO-40( ถังดักไขมันบนดินและฝังดิน (ถังกลม) )

 

 

ถังดักไขมันบนดินและฝังดิน (ถังกลม)


รายละเอียดสินค้า

หลักการทำงาน

เป็นถังออกแบบสำหรับแยกไขมัน ที่ปะปนมากับน้ำทิ้งจากอากคาร บ้านเรือน ร้านอาหารขนาดเล็กถึงปานกลาง ถังดักไขมันของ KTC มีตะกร้า สำหรับแยกเศษอาหารออกจากน้ำทิ้งและที่ตัวตะกร้ามีหูหิ้ว ซึ่งสะดวกต่อการยกน้ำเศษอาหารที่อยู่ในตะกร้าไปทิ้ง ส่วนไขมันที่มีโมเลกุลขนาดโต จะแยกออกจากน้ำได้หมด น้ำที่ผ่านถังดักไขมันจะสามารถระบายออกสู่ท่อน้ำสาธารณะ
การดูแลรักษา

-ควรติดตั้งถังดักไขมันใกล้กับอ่างล้างจาน และรางระบายน้ำทิ้ง

-ควรนำเอาตะกร้าดักเศษอาหารเททิ้งทุวันเพื่อไม่ได้ให้เศษอาหารตกค้าง บูดเน่า

-ควรดักไขมันทิ้งทุก 7 วัน ถ้าเป็นร้านอาหารควรทำทุกวัน

-ควรล้างทำความสะอาดถังดักไขมันทุก 15 วัน ถ้าเป็นร้านอาหารควรทำทุกวัน
การติดตั้ง

-การต่อท่อจากถังดักไขมันไปยังรางระบายน้ำทิ้งสามารถใช้ท่ออ่อน หรือ ท่อ PVC 2" โดยใช้ความลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1:100

-การต่อท่อจากอ่างล้างจานมายังถังดักไขมันสามารถใช้ท่ออ่อนหรือท่อ PVC 2"