KP-Accessories( ตัวกลาง )

 

 

ตัวกลาง


รายละเอียดสินค้า

ตัวกลาง

ประเภท :PALL RING

วัสดุ :POLYETHELENE(PE)

เส้นผ่าศูนย์กลาง :90 มม.

ความสูง :90 มม.

พื้นที่ผิว :102 m^2 / m^3 ของตัวกลง

ความโปร่ง :>95%

หน้าที่ :ป้องกันแบคทีเรีย