กิจกรรมเพื่อสังคมพฤศจิกายน 2559
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข สุโขทัย 21/11/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข อุตรดิตถ์ 22/11/2559 รูปภาพ วีดีโอ