กิจกรรมเพื่อสังคมสิงหาคม 2559
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ลำพูน 04/08/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข เชียงใหม่ 05/08/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข สมุทรสงคราม 18/08/2559 รูปภาพ วีดีโอ