กิจกรรมเพื่อสังคมมีนาคม 2562
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
โรงพยาบาลภูกระดึง เลย 02/03/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย 04/03/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย 04/03/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรี 19/03/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 19/03/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลละหานทราย บุรีรัมย์ 19/03/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19/03/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลลานสกา นครศรีธรรมราช 20/03/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลอ่าวลึก กระบี่ 23/03/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี 30/03/2562 รูปภาพ -