กิจกรรมเพื่อสังคม



สิงหาคม 2562
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
การประชุมสร้างเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ๙ จังหวัด เชียงใหม่ 26/08/2562 รูปภาพ วีดีโอ