กิจกรรมเพื่อสังคม   

                      โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข                                มูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต